top of page

מונטסורי-רקע

גישת מונטסורי הנה גישה חינוכית שמטרתה מצוי הפוטנציאל האישי הגלום בכל ילדה וילד. זו פילוסופיה חינוכית שבמרכזה נמצא הילד. חינוך זה מקיף את כל תחומי התפתחות הילד – התפתחות אינטלקטואלית, חברתית, פיזית, רגשית ורוחנית. השיטה מציעה שילוב ייחודי של לימוד מתוכנן ושל חופש בחירה, מתמקדת בחוזקות של הילד, מחזקת את אינסטינקט הלמידה והסקרנות של הילד, שהוא אוטודידקט מטבעו.  

           
הגישה מתבססת על מחקר מדעי רב שנים ותצפיות בילדים בכל העולם שערכה ד"ר מריה מונטסורי. על בסיס תצפיותיה, ד"ר מריה מונטסורי הגיעה לתובנה שלכל הילדים ישנן נטיות ומאפיינים טבעיים והם: סקרנות, עצמאות, יצירתיות, צורך בתנועה ושינוי, בטחון עצמי, ריכוז, שיתוף, אחריות, שאיפה לשיפור ומיצוי הפוטנציאל ושימוש בניסיון. מתוך תובנה זו היא פיתחה שיטה חינוכית שמאפיינה העיקריים הם: כבוד לילד ואמונה בכוחו וביכולותיו, חופש ומיומנויות בחירה, עצמאות, רווחה ריגשית, סביבה מובנית, אביזרי לימוד, התאמה וקצב אישי, סביבה רב-גילאית.

השיטה מדגישה את תהליך החשיפה של הילד לתכנים שונים ואת אפשרותו להתנסות בחקירה, בגילוי, בתהייה ואף בטעייה על ידי יצירת סביבה המאפשרת לילד לגלות את חוויית הלימוד מתוך בחירותיו העצמאיות והעצמת יכולותיו ונטיותיו הטבעיות ללמידה על מנת שהם יסייעו לו להתמודד עם מצבים שונים.

השיטה מניחה כי החינוך איננו רק מסדרון לחיים וכי הילדות היא תקופת חיים והוויה בפני עצמה.

כיום זו אחת משיטות הלימוד הבולטות, שתואמות את הצרכים המתפתחים והמשתנים של הילדים במאה העשרים ואחת ולכן זו היא גם שיטת החינוך הפרוגרסיבית/אלטרנטיבית המובילה בעולם (עשרות אלפים של בתי ספר מונטסוריים פזורים ברחבי העולם – ארה"ב, אירופה, הודו, דרום אמריקה ועוד).

bottom of page