top of page

השלוחה המונטסורית - "החופש להיות" תקיים מסגרת חינוכית מונטסורית  לפייה סביבת הלימודים  מותאמת לילדים, מאפשרת התנהלות עצמאית, מעוררת סקרנות ומאפשרת בחירה בהתאם לנטיות הטבעיות של כל אחד מהילדים. הקו המנחה הוא תפיסתה של דר' מריה מונטסורי: "על הסביבה לגלות את הילד ולא לעצב אותו".

 

בית הספר יפעל במסגרת קריית החינוך הדמוקרטית ובית הספר מחויב לפעול לפי ערכי הדמוקרטיה בדגש על שמירת זכויות האדם של כל אדם בבית הספר יהא גילו אשר יהא.

 

bottom of page